Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun
ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.


MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ
Unvanı:
Adresi:
Telefon:
Faks:
Eposta:


MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı
belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Tüketici’nin, 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım 2014 tarihli
ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.
İşbu Sözleşme’nin konusunu; Tüketici’nin, Fersan’a ait shop.fersan.com.tr alan adlı
web sitesinden, Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik
olarak sipariş verdiği, Form’da belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve
teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.


MADDE 3 SATIŞA KONU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME
BİLGİLERİ


Ürünler’in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda
belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.
[●]


MADDE 4 TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ


Madde 3’te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam,
eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım
kılavuzları ile Tüketici’ye teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile
sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği
tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Tüketici’ye bildirmekle yükümlüdür.


MADDE 5 ÜRÜNLERİN TESLİMATI


5.1. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede
yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin
imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Tüketici tarafından
mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Bu
süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek
koşuluyla en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.
Herhangi bir nedenle Tüketici tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya
yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Tüketici tarafından
teslim alınmasından önce Tüketici tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo
bedelinden Tüketici sorumludur.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı
hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Tüketici’yi
bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm
ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
5.2. Ürünler’in, Tüketici’den gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu
tutulamaz.
5.3. Tüketici, Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal
Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
MADDE 6 CAYMA HAKKI
6.1 Tüketici, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet
satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını
kullanabilir. Tüketici, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını
kullanabilir.
6.2 Tüketici, cayma hakkını ürün/leri iade ederken e-fatura çıktısı üzerinde yer alan
iade nedenlerinden “cayma hakkı sebebiyle ürünleri iade ettiğini” içeren iade
nedenini işaretlemesi ve ıslak imza ile imzalayarak ürünlerin iade yapılacak depo
adresine gönderilmek üzere kargoya verir. Tüketici’nin ilgili sayfada yer alan iade

talep formunu doldurup iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı
tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir.
6.3 İade edilecek Ürünler ile birlikte; faturasının, ürünün kutusunun, ambalajının,
varsa standart aksesuarları, ürünle beraber hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz
ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
6.4 Tüketici’nin cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde,
varsa malın teslim masrafları da dahil olmak üzere (malın Satıcı’nın iade için
belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Tüketici’nin ilgili mal veya
hizmete ilişkin yaptığı tüm ödemeler Tüketici’ye satın alırken kullandığı ödeme
aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük
getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.
6.5 Tüketici iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen
Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya
aittir. Tüketici’nin iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın
anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo
bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.
6.6 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir
nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması
veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya
malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat
kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.


MADDE 7 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


Mevzuat uyarınca Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:
 Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk
bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların
satışına ilişkin sözleşmelerde;
 Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü
kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmelerde;
 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları
açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların
teslimine ilişkin sözleşmelerde;
 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim
edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi).
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya
hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Tüketici’nin meskenine teslim edilen gıda
maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat,
konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma
hakkı kullanılamayacaktır.


MADDE 8 GENEL HÜKÜMLER


8.1 Tüketici, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme
şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak
gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
8.2 Tüketici; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden
önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait
temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru
ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
8.3 Kargo firmasının, Ürünler’i Tüketici’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü
sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Tüketici’ye teslim edilememesinden dolayı
Satıcı sorumlu tutulamaz.
8.4 Satıcı, Ürünler’in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
8.5 Satıcı, Ürünler’in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik
edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketici’yi bilgilendirmek ve yazılı onayını
almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.
8.6 Satıcı, Ürünler’in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu,
sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye bildirir ve
14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Tüketici’ye iade eder.
8.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir
ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
8.8 Ürünler’in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı’ya ödememesi halinde,
Tüketici Satıcı’nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları
kendisine ait olmak üzere Satıcı’ya iade eder. Satıcı’nın Ürün bedeli alacağını takip
dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
8.9 İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Tüketici’ye siparişinin detayları
hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Tüketici’nin mal veya hizmetin elektronik

olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince
mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.


MADDE 9 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


Tüketici, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya iletecektir.
Tüketici, Satıcı’ya karşı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere
bağlı olarak) ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe
Tüketici Hakem Heyeti’ne ya da Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.


MADDE 10 DİĞER HÜKÜMLER


İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul
edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.
Tüketici, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni imzalamakla işbu Ön Bilgilendirme Formu
şartlarını kabul ettiğini kabul taahhüt ve beyan eder.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.
Satıcı:
Tarih: